LKJCK-2
LKJCK-1
LKJCK-3
新闻01

ກ່ຽວກັບລິສັດຂອງເຮົາເຮົາ

ພວກເຮົາຫຍັງ?

1953年,1953年,19953年,1999年199年ຂອງໄໝ ໄໝຂອງຂອງສະພາແຫ່ງແຫ່ງລັດໄດ້ໄດ້ລົງລົງລົງລົງລົງຕົກຕົກຕົກລົງສ້າງສ້າງສ້າງຕັ້ງຕັ້ງຕັ້ງເຄືອເຄືອຂ່າຍການການສາຍສາຍຮູບຮູບຮູບເງົາແລະແລະແລະສາອຸດສາສາສາຫະຫະຫະຫະຫະ

1ເດືອນ11958年,ໂຄງໂຄງການສ້າງຮາກດິນດິນຢູ່ເມືອງເມືອງເມືອງເມືອງເມ乐动买球下载appືອງເມືອງເມືອງເມືອງເມືອງເມືອງເມືອງເມືອງເມືອງເມືອງເມືອງເມືອງດິນດິນຊື່ບໍສັດຕົ້ນຕົ້ນຕົ້ນຕົ້ນໂຮງໂ乐动买球下载appຮງງານງານfilm film film film film film filmໄດ້ໄດ້ເປີດງານງານ。

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ຜະລິດຕະຮ້ອນ

ຜະລິດພັນຂອງພວກເຮົາ

ຕິດຕໍ່ສຳລັບລະບ້ຕົວຫຼາຍຫຼາຍຫຼາຍ

ອີງຕາມການທ່ານ,ປັບປັບລັບທ່ານ,ແລະແລະໜອງທ່ານທ່ານທ່ານທ່ານ

ສອບຖາມດຽວນີ້
 • 优点

  ຂໍ້ໄດ້ປຽບ

  ຜະລິດຂອງເຮົາມີຄຸນນະສິນເຊື່ອດີເພື່ອໃຫ້ພວກພວກເຮົາສາສາສາມາດຕັ້ງສາຂາຂາແລະຕົວຕົວຕົວແທນແທນແທນຈຳ ຈຳ ຈຳ ຈຳ ໜ່າຍ ໜ່າຍຫຼາຍຫຼາຍແຫ່ງແຫ່ງແຫ່ງໃນໃນໃນ

 • 技术

  ເຕັກໂນໂລຢີ

  ພວກເຮົາໃນນະພາບຜະຕະແລະຄວບຄຸມຂັ້ນຕອນຕອນຜະຜະລິດຢ່າງຢ່າງເຂັ້ມເຂັ້ມເຂັ້ມງວດ,ຍຶດຍຶດງວດງວດງວດຍຶດຍຶດຍຶດຍຶດຍຶດຍຶດຍຶດຍຶດຍຶດຍຶດຍຶດຍຶດຍຶດຍຶດຍຶດຍຶດຍຶດຍຶດຍຶດ

 • 服务

  ການບໍລິການ

  ບໍ່ວ່າການກ່ອນຫລັງຫລັງການຂາຍການການການການໃຫ້ບໍລິການທີ່ທີ່ດີທີ່ທີ່ທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ໄດ້ຮູ້ຮູ້ແລະແລະນຳ ນຳໃຊ້ໃຊ້ໃຊ້ຜະຜະຜະລິດລິດລິດລິດຕະຕະຕະຕະພັນພັນຂອງພວກພວກເຮົາເຮົາເຮົາເຮົາເຮົາໄດ້ໄດ້

ຂໍ້ມູນລ້າສຸດ

ຂ່າວ

ດ້ວຍການນາຄົມຄົມ,ປະປະໄດ້ໃຈເຖິງສຸພາບພາບພາບ。ຄວາມໄພຫານແມ່ນອົງປະກອບຫຼັກມີອິດອິດພົນສຸຂະຂະພາບພາບພາບຂອງຂອງຂອງປະປະຊາຊົນເຊິ່ງຖືຖືວ່າວ່າວ່າເປັນເປັນສິ່ງທີ່ທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຫຼວງຈາກຈາກຈາກອາ
Baidu
map